You have completed 0% of this survey
คำเตือน: การดำเนินงานจาวาสคริปต์ถูกปิดใช้งานในเบราว์เซอร์ของคุณ คุณอาจจะไม่สามารถที่จะตอบคำถามทุกข้อในแบบสอบถามครั้งนี้ กรุณาตรวจสอบค่าเบราว์เซอร์ของคุณ

แบบสอบถามการเรียกดูข้อมูล GRC

         กปภ. จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม เพื่อนำไปพัฒนาข้อมูลประกอบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Governance, Risk Management and Compliance : GRC) ต่อไป

มีคำถาม 14 ในแบบสำรวจนี้